Facial Waxing

Lips or Chin  $6

Eyebrows  $10

Face  $25

Nose  $10

Ears  $8

 

Underarm Waxing

Underarm  $15.00

Bikini & Brazilian Waxing

Bikini  $25.00

Brazilian  $40.00